Normativa general

Tot usuari que hagi abonat la quota corresponent té dret a utilitzar el servei o instal·lació en les condicions fixades en el present reglament:

 • El preu inclou la utilització dels equipaments necessaris per al desenvolupament de l’activitat, la utilització de vestidors, lavabos i dutxes.
 • Els titulars i beneficiaris podran utilitzar lliurement el gimnàs durant tot l’horari d’obertura i assistir a totes les classes que desitgin, sempre i quan l’aforament no estigui cobert, d’entre totes les que s’ofereixen a les seves instal·lacions.
 • Per a la correcta utilització de les instal·lacions serà imprescindible l’ús d’indumentària i calçat esportiu adequat.
 • Segons la normativa vigent, no es podrà fumar en cap de les dependències de les instal·lacions cobertes i descobertes.
 • Està terminantment prohibit el consum de drogues il·legals o substàncies dopants a tots els espais, així com estar en estat d’embriaguesa o sota els efectes de qualsevol substància estupefaent.
 • No es podrà accedir als espais esportius, vestidors, ni a cap altra dependència dels centres esportius, amb recipients o envasos de vidre, metall o qualsevol altre material que no sigui de plàstic o paper.
 • Els usuaris podran reclamar al centre els objectes perduts en el gimnàs que siguin de la seva propietat i hagin estat trobats per empleats del gimnàs o lliurats a la recepció. Tanmateix, passats 15 dies el gimnàs podrà desfer-se d’aquests objectes i els socis hauran de renunciar a qualsevol reclamació sobre els mateixos.
 • D’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, queda terminantment prohibida la realització de fotografies i / o vídeos de les instal·lacions, sense autorització, i de terceres persones, sense el consentiment d’aquestes. MOTIVA’T PARETS es desvincula de la captació d’imatges o veu i, per tant, declina tota responsabilitat sobre la presa i utilització d’aquestes dades.
  • Per evitar pertorbar el bon funcionament del servei, i salvaguardar la seguretat i el bé comú, caldrà:
   — Seguir les indicacions dels empleats de la instal·lació i monitors.
   — Fer ús de cada instal·lació per al que específicament està destinada.
   — No embrutar els espais esportius ni els seus elements auxiliars, està especialment prohibit menjar o beure als vestidors.
   — No romandre en les instal·lacions després del tancament sense autorització.
   — No tenir actituds antihigièniques ni indecoroses. Es prohibeix expressament la utilització de qualsevol sistema d’afaitat o depilació.
   — No tenir comportaments que impliquin perillositat per a la integritat física dels altres usuaris.
   — S’haurà de fer un ús correcte del material i equipament, així com de les instal·lacions.
   — Qualsevol deteriorament per un ús inadequat, concorrent dol o negligència, haurà de ser abonat per la persona que l’hagi causat.
   — No llençar deixalles a terra. Utilitzar les papereres.
 • El nombre màxim d’usuaris/hora a les sales estarà determinat per l’aforament de cadascuna d’elles, i els tècnics seran els responsables de vetllar pel seu compliment en funció de les circumstàncies. Com a norma general, per accedir a la sala caldrà esperar que el nombre d’usuaris sigui inferior a l’exposat en l’apartat anterior, si bé el monitor de sala i/o operari de control, preservant el criteri d’habitabilitat i confort per als practicants , tindrà flexibilitat per, segons l’organització dels exercicis, ampliar el nombre d’usuaris/hora.
 • Per accedir a les classes dirigides es podrà establir un sistema de reserva prèvia.
 • Durant els períodes de vacances (Setmana Santa, estiu i Nadal) hi pot haver horaris reduïts i ajustos en l’horari de les classes col·lectives. Aquests canvis seran indicats al tauler d’anuncis almenys amb 15 dies d’antelació.
 • No es podrà accedir a la sala amb bosses, motxilles, etc.
 • Tot usuari haurà de portar tovallola per a la suor personal, a més de poder utilitzar tovalloles de paper per netejar els bancs i màquines en acabar l’exercici.
 • El nombre mínim per impartir una classe serà de 5 usuaris.
 • El temps màxim d’utilització de les màquines d’entrenament cardiovascular serà de vint minuts.
 • Serà obligatori recollir i ordenar el material utilitzat en finalitzar l’exercici.
 • No es podrà treure material de la sala sense autorització.
 • S’haurà de romandre vestit en tot moment, és a dir sense poder treure’s la samarreta.
 • Per accedir a les sales serà imprescindible l’ús d’indumentària i calçat esportiu adequat diferent a aquell amb el qual es ve del carrer.
 • No estarà permès l’accés amb xancletes.
 • Es podran establir normes específiques per a l’accés a programes especials com “entrenaments personals”, i no es podrà reservar bicicleta a les sessions, especialment en la de Ciclisme Indoor.